Gegalvaniseerde tackernagels Kan voor iedereen leuk zijn

Deze zijn compleet ommantelt met een PE mantel ofwel fabrieksmatig aangebrachte isolatiemantel in de respectievelijke kleurcombinaties BLAUW/ROOD/ZWART Galvanische koppels tussen dit aluminium en verschillende metalen geraken vermeden via toepassing over aparte koppelstukken, volgens ATG-attest. SPECIFICATIES Nominale diameters : overeenkomstig de aanduidingen op plan Dienstdruk : volgens ATG Bedrijfstemperatuur : respectievelijk passend wegens koud & sanitair warmwater Verbindingen : overeenkomstig voorschriften over de fabrikant / mechanische koppelstukken / persfittingen Hulpstukken : geleidingsbochten, doorvoermoffen, T-stukken, Beugels ofwel ondersteuningselementen : pijpbeugels Een uitvoering, een plaatsing en een inregeling van de elementen gebeuren strikt in overeenstemming met de voorschriften betreffende een ATG. Alle hulpstukken, koppelingen, adapters, kraanwerk, evenals het werktuig, voorgeschreven door de fabrikant zijn verplicht te gebruiken. Een kunststofleidingen geraken standaard aangebracht in inbouw. Daar waar leidingen in opbouw zullen geraken aangebracht geraken zij voorzien van aparte mantelbuizen en leidingisolatie, welke met daartoe geschikte beugels bevestigd worden. Er daar waar mogelijk worden deze leidingen gegroepeerd in leidingkokers ofwel opgelegd in schalen. Portiersgebouw containerpark Boom 176

74 14. ONDERGRONDSE WANDEN ondergrondse wanden doorgaans funderingswanden algemeen Ondergrondse wanden in aanraking met een vloer funderingswanden metselwerk funderingswanden metselwerk/mortel PM Een NBN EN Specificaties vanwege mortels - Deel 2: Metselmortel kan zijn betreffende toepassing. Een mortel draagt dit BENOR-merk ofwel gelijkwaardig. Bij iedere service wordt een certificaat over oorsprong gevoegd. De aannemer bezit een selectie tussen voorgemengde fabrieksmortel met dit gespleten type of voorgemengde fabrieksmortel over dit natte type. Hij staat in wegens een afwisseling van een geschikte metselmortel overeenkomstig een in dit bestek voorgeschreven prestaties en voor de te gebruiken metselstenen. Een voorschriften met de mortelfabrikant moeten opgevolgd geraken. Droge fabrieksmortels horen te droog, beschermd tegen bries, zon, opstijgend vocht en regen gestockeerd worden. Ingeval de mortel in silo afgeleverd is, moet die op verharde horizontale ondergrond standvastig geïnstalleerd worden, rekening houdend betreffende alle veiligheidsvoorschriften. Voor gebruik van voorgemengde fabrieksmortels met het natte type legt een aannemer de leveringsbonnen voor met de architect. Op deze bonnen behoren te een herkomst en structuur vermeld ogen. Een mortel is verwerkt vooraleer de binding optreedt. Een minimale verwerkingstijd met een mortel bedraagt 2 uur. Na een mortel kan zijn aangemaakt, is dit verboden opnieuw water juiste mengsel toe te voegen en opnieuw te vermengen.

65 10. GRONDWERKEN grondwerken - algemeen Al die graafwerken vereist vanwege dit verwezenlijken met een bouwputten en sleuven, alle wederaanvullingen omtrent een gerealiseerde funderingen en/ofwel kelders met een op te focussen gebouwen. Behalve de in de volgende artikels beschreven werken, omvat de post grondwerken ook almaar: het nauwkeurig uitzetten en checken van een uit te graven zones en peilen van de bouwputten en/of sleuven; het ter plaatse brengen en de installatie betreffende dit benodigde materieel, graafmachines, e.a.; dit uitbreken en wegruimen met hindernissen ofwel massieven betreffende ons volume minder vervolgens 0,5 m3; de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing aangaande aangetroffen kabels en leidingen; dit dor houden over de bouwputten en sleuven ten gevolge aangaande neerslag en/of grondwater (tenzij dit bijzonder gemeten wordt bij artikel 10.60). AARD Over HET Gebied - GRONDONDERZOEK Een aannemer is, door dit feit betreffende bestaan inschrijving, geacht voorafgaandelijk bekende te beschikken over genomen van dit gebied en de bodemgesteldheid, opdat dit geen aanleiding kan melden tot dit indienen betreffende verrekeningen, behalve de toegestane meerwerken voor onvoorziene omstandigheid en/ofwel de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden welke expliciet in het bestek en een samenvattende opmeting worden vermeld. Een opdrachtgever gaat instaan wegens dit aanleveren over: een benodigde informatie omtrent een milieuhygiënische kwaliteit, die de aannemer in staat dien stellen teneinde zijn prijszetting te maken, rekening houdend met de regelgeving m.b.t. het werken betreffende uitgegraven bodem; het diepsonderingsverslag. Die documenten worden mits bijlage gevoegd voor een aanbestedingsdocumenten. De onkosten vanwege deze grondonderzoeken vallen behoudens overige bepalingen ten laste aangaande de bouwheer. WIJZE Over UITVOERING - PLANNING Al die op dit gebied achtergelaten boedel, afval, sluikstorten, e.

234 Deksel Dit deksel kan zijn vervaardigd uit doorzichtig en licht kleurig materiaal. Het mag ook op de bodem indien op dit tussenkader geraken geplaatst en door medicament over een 6 meegeleverde verzegelbare schroeven geraken vastgeschroefd. In de variant TUT is op ons vaste regio ons opening voorzien om een aansluitautomaat aangaande buitenaf te bedienen. Welke opening is voor levering iedere keer afgesloten betreffende een afdekplaat, welke alleen voorbij de binnenkant mag worden verwijderd. Meetmodule Dit tussenkader kan zijn dit draagelement over de elektrische uitrusting. De benamingen, de bedrading en een opbouw van de meetmodules bestaan terug te ontdekken in de handleiding van een DNB. Om dit tussenkader op de bodem te bevestigen, moeten eerst de 6 meegeleverde geleidingsassen op een bodem geraken geschroefd en lichtjes worden vastgezet met een platte sleutel (SW.13 mm). Vervolgens wordt het tussenkader erover geschoven en betreffende de verzonken schroeven bevestigd. AFBEELDING TER ILLUSTRATIE De tellerkasten geraken aangebracht op de aansluitplaat overeenkomstig de voorschriften met een DNB.

Allebei de uiteinden van de lus monden uit ter hoogte van dit tellerlokaal en eindigen één meter boven de vloer. Op een permanent inspecteerbare en bereikbare plaats worden ze met elkaar aangevoegd d.m.v. een afkoppelbaar aansluitstuk (klem ofwel scheidingsstrip). Keuring Vóór het doen betreffende de funderingswerken wordt de spreidingsweerstand gecontroleerd. Inzet Met te bezorgen tussen deganse omtrek aangaande de fundering met dit gebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 73

225 Het betreft het leveren, plaatsen, verbinden en in dienst stellen aangaande ons WTW unit wegens een ventilatie met een andere politiekantoren en kerkfabriek. Voorzien aangaande vochtsensor en CO2- sensor die voor activeren een band tot ons hoge toerental laat schakelen, tevens manueel te bedienen. Een unit wordt bediend via medicament over ons continue gemeten Co2 concentratie en een luchtvochtigheid. De gebruikte en in de eenheidsprijs te voorziene Co2 en luchtvochtigheidssensor is persoonlijk juiste merk aangaande een luchtgroep. De sensor mag in dit lokaal geplaatst geraken of mag in dit extractiekanaal uithangen. Deze komt dan behalve een ventilatie unit te hangen. SPECIFICATIES Type: montuur wegens wand montage Luchtdebiet: minimaal 600 m3/u dan ook, voor ons drukverschil van miniem 150Pa (effectieve drukval te berekenen door een inschrijver) Een paar gelijkstroom ventilatoren voor met- en afvoer Ons tegenstroom platenwarmtewisselaar met scheiding over een luchtstromen Filter vanwege verse luchttoevoer F7 Filter vanwege afvoerlucht M5 automatische by-pass vanwege zomerventilatie: volledige bypass vorstbeveiliging Totaal rendement warmteterugwinapparaat (overeenkomstig NBN EN 308 en een bijkomende bepalingen met een EPB-rekenmethodiek) en geldig wegens nominale debiet: min. 80% voor debiet 3 Maximaal vermogen ieder ventilator: max. 180W Indicatie vervuiling-vervanging filters Kanaalaansluitingen: in overeenstemming met organiseren en meetstaat Geluidsdruk: maximaal 50 dba bij 285Pa statische tegendruk Maximale afmetingen (h x b x d): 900*750*600mm Condensopvang betreffende afvoer tot riool.

101 meestal - blauwe hardsteen Materialen Capaciteit Met DE STEEN TV 228 Natuursteen en TV 220 Belgische Blauwe Hardsteen zijn aangaande toepassing. De regio over herkomst (groeve) is voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. Alle stenen zijn vrij over gebreken, welke mettertijd een duurzaamheid met de steensoort zouden mogen aantasten en het behandeling ervan in het gedrang leveren. De steen is gezond, heeft een heldere klank onder een slag met ons ijzeren hamer en is vorstbestendig. De steen kan zijn vrij met vlekjes en onzuiverheden (vetten, olie,...), ontdaan over al die steenkorst ofwel aarde, afgeschaald tot op de kern en volkomen gereinigd. Stenen die in éénzelfde bouwwerk ofwel in éénzelfde deel met een bouwwerk verwerkt geraken, vertonen nauwelijks kleurverschillen. Een stenen behoren tot de categorie normaal gebouw (overeenkomstig tabel 28 met TV 220). Stenen waarvan het uitzicht volgende kenmerken vertoont beschikken over afkeuring tot gevolg: verweringskorst, leisteenachtige of heterogene zones; oplossingsholten; barstjes, aders en draden welke drinkwater vasthouden op de zichtbare vlakken; stylolieten welke alang dan ook niet drinkwater vasthouden maar gelegen bestaan op niet zo dan 2 cm betreffende een gevoegd uitspringend vlak, op minder vervolgens 4 cm betreffende een ook niet-gevoegd uitspringend vlak of in de weet dan niet zichtbare vlakken met dunne platen (niet zo dan 5 cm dik); mineraalwater vasthoudende blauwe aders; witte vlekken betreffende ons oppervlakte hoger dan 3 dm2 of ons oppervlak hoger dan twintig% betreffende het zichtbare oppervlak over de steen; zachte ofwel niet hechtende fossielen. VERLIJMINGEN - BIJWERKING VAN ONVOLKOMENHEDEN Enig mits specifieke toestemming over een ontwerper en bouwheer is dit bijwerken of aaneenlijmen met blauwe hardsteenelementen toegestaan. In voorkomend geval dien de aannemer, op verzoek betreffende de architect, een nodige referenties en schetsen ter beschikking stellen.

Bij twijfel omtrent de geschikte locatie betreffende de wapeningen raadpleegt de aannemer voorafgaandelijk de architect en/of de stabiliteitsingenieur. Sleuven in gemetste muren hebben een aangepaste sectie, buiten de stabiliteit in onveiligheid te leveren. Dit horizontaal inwerken met leidingen in wanden betreffende een dikte minder vervolgens 9 cm en in een holle ruimten van samengestelde wanden is verboden. Alle doorvoeringen geraken zo voorzien dat muur- of vloerzettingen de buizen ook niet mogen belasten. Bij ons muur- ofwel vloerdoorgang geraken daartoe aparte beschermhulzen / doorvoermoffen rond de leidingen geplaatst, waarin de buizen vrij kunnen bewegen. Afhankelijk aangaande de voorziene oppervlakteafwerking moeten een hulzen circa 6
7
8
9 cm door de afgewerkte muren en een plafonds uitsteken en circa twee cm via de bovenzijde met een afgewerkte vloeren. Na dit plaatsen betreffende de leidingen dienen te een gemaakte sleuven en doorgangen opnieuw geraken gedicht, rekening houdend een voorziene oppervlakteafwerking over een omgevende wand. De dichting mag de uitzetting over de leidingen niet verhinderen. Zichtbare leidingen, hun bevestigingen en isolatie worden afdoende beschermd tegen bevuiling en beschadiging, bij dit voltooien met een installatie zorgt de aannemer voor een grondige reiniging ervan. AKOESTISCHE VOORZORGEN Een aanraking- en/ofwel luchtgeluidsisolatie kan zijn qua uitkomst duurzaam afhankelijk betreffende de uitvoering. Ieder rechtstreeks aanraking tussen een bevestigingsmiddelen en een leidingen (metaal op metaal), alsook tussen de leidingen en wanden ofwel vloeren dien geraken vermeden, teneinde ongemak veroorzaakt door wrijving van een buizen in een beugels ofwel tegen het gebouw, mits resultaat betreffende uitzetting of inkrimping, te voorkomen. Portiersgebouw containerpark Boom 167

88 De spouwankers worden zo aangebracht dat het ingedrongen mineraalwater naar buiten wordt afgeleid. De waterkering is zo in een spouw aangebracht het dit water in de spouw op efficiënte wijze naar behalve is afgevoerd. Boven iedere waterkerende laag dien miniem 1 open stootvoeg per lopende m voorzien geraken teneinde dit afstromende water naar buiten te evacueren. Om een volmaakte plaatsing aangaande de isolatie mogelijk te produceren, dienen te al die mortelresten en baarden verwijderd geraken waardoor ons vlak oppervlak met dit metselwerk bekomen is. Een lateien worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel lateien in beton. Keuring Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Is wanneer beschadiging beschouwd: Elke gebroken steen of iedere hoek of randschade waarvan het volume hoger kan zijn vervolgens twintig cm³. Wegens stenen welke gebruikt moeten geraken in waarneembaar permanent metselwerk geraken eveneens indien beschadiging beschouwd: Een afgestoten hoek, rand of nerf betreffende opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken aangaande de baksteen indien hinderlijk behoren te worden beschouwd. De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm ofwel dit middel met lengte x hoogte met enige overige beschadiging bedraagt meer dan 100 mm². Voor ons steekproef, buiten een perserij, met 100 stenen moeten minstens 90 stenen aanwezig zijn betreffende één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop. Dit reeks bakstenen met fouten mag niet hoger bestaan vervolgens 10%. Worden indien fouten beschouwd: De aanwezigheid van insluitsels welke via zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in dit oppervlak over een steen.

129 Krukstel: keuze uit min. 3 verschillende types uit gamma systeemleverancier. Een zichtbare onderdelen bestaan in dezelfde dan een aanmeldingen. Vaste handvat: keuze uit min. 5 verscheidene types uit gamma systeemleverancier. Regelbare perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, ) aansluitend op de vloerafwerking Toepassing Alle buitenschrijnwerk hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen PM Een scharnieren en paumellen beantwoorden aan NBN EN 1935 Ze bestaan vriendelijk met een afmetingen en dit zwaarte over een vleugels. Vleugels breder vervolgens 120 cm of zwaarder vervolgens 120 kg geraken uitgerust met regelbare scharnieren en een versterkingsset. Specificaties Type: paumellen / scharnieren; waarneembaar opendraaiende ramen d.m.v. tweedelige (2D) scharnieren waarneembaar buitendeuren d.m.v. minimum 4 driedelige (3D) klembare scharnieren voor opdekdeuren met eurogroef. De scharnieren bestaan voorzien van ons horizontale-, hoogte- en aandrukregeling, zonder demontage aangaande de deurvleugels. : koud bewerkt aluminium AlMgSi website of gegoten aluminium GAlmG3 in overeenstemming met STS , gemoffeld in kleur aangaande de profielen. Aanvullende specificaties Scharnieren die buiten gebruikt worden (voor naar buiten draaiende deuren) zijn standaard voorzien over een inox stift ingeval dievenklauw. De scharnieren geraken op een profielen bevestigd d.m.v. bevestigingsstukjes in een buisvormige kamers betreffende een aanmeldingen. De bevestigingsschroeven worden verzorgd ingewerkt of afgedekt d.

142 51. BINNENPLAATAFWERKING uitbekleding sanitaire toestellen doorgaans uitbekleding sanitaire toestellen te betegelen plaat uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen langspeelplaat/gipskarton FH st De sanitaire apparaten worden uitgewerkt betreffende een gipskartonplaat op regelwerk. Meting meeteenheid: ieder stuk, ongeacht een aard en afmetingen met dit sanitair toestel aard over een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De platen bestaan ongevoelig voor vocht of organische aantastingen en bestemd voor het aanbrengen betreffende een voorziene wandbetegeling bij rubriek Specificaties regelwerk: keuze aannemer tussen: hout (voldoet met STS 04.4, kan zijn geschaafd met een zijden waarna een beplating is aangebracht en kan zijn beschermd met ons procédé A2.1 volgens STS ofwel met gezonde duurzaamheidsklasse twee; de houtsecties behoren te een stabiele constructie waarborgen en zijn zo het de bekledingsplaat met afwerking net onder een badrand kan geraken geschoven) metaal (voldoet met NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte over profiel 0,6 mm; de secties dienen te een betrouwbare constructie waarborgen en bestaan zo dat een bekledingsplaat met afwerking precies bij de badrand mag worden geschoven) Plaatmateriaal: vochtwerende gipskartonplaat, type H1 (wateropname max 5%), dikte 12,5 / mm Randdichtingen: elastische kit (neutrale sanitaire siliconen) Het raamwerk wordt samengesteld uit ons degelijk gemonteerd keperwerk aangaande regels, stijlen en tussenstijlen.

Ze mogen nauwelijks voedingsbodem vormen of verrichten ontstaan vanwege ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten een andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt geraken. Enkel producten waarvan een hierna vermelde λ-waarde mag aangetoond worden betreffende de gedeclareerde λd-waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H ofwel ETA, of met een rekenwaarde λui vermeld in EPBproductgegevensdatabank (EPBD) geraken aanvaard. Een λ-waarde moet geldig zijn wegens de toegepaste plaatdikte(s). De bepalingen van volgende normen en technische voorlichtingen zijn met toepassing: TV Dit platte dak 7 Dakisolatie : Eigenschapen betreffende de dakisolatiematerialen TV 239 Mechanische bevestiging betreffende een isolatie en een afdichting op geprofileerde staalplaten Een isolatiematerialen bezitten over ons ATG-H productgoedkeuring en een ATG technische goedkeuring vanwege een inzet ingeval respectievelijk warm dak/omkeerdak of gelijkwaardig. Een isolatieplaten en bevestigingswijze zijn verenigbaar met een ondergrond en dit voorziene dakafdichtingssysteem. Eventuele mechanische bevestigingsmiddelen geraken steeds ter goedkeuring voorgelegd. Doorgaans Een bepalingen over volgende normen en technische voorschriften bestaan van inzet: TV Dit platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud TV 239 Mechanische bevestiging van een isolatie en een afdichting op geprofileerde staalplaten Portiersgebouw containerpark Boom 109

54 werfcondities doorgaans werfcondities orde en netheid PM Een hoofdaannemer richt ons nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering over een werken verantwoordelijk vanwege dit verzorging en dikwijls opruimen ervan. TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN Met Een BOUWPLAATS Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in wegens: dit wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen met werflokalen, ofwel almaar dit opdrachtgevend Bestuur, architect ofwel veiligheidscoördinator hierom verzoeken dit regelmatig opruimen en verwijderen betreffende een werf met al die puin, afval, overschotten van gebruikte materialen of afval betreffende een door hem en/ofwel bestaan onderaannemers uitgevoerde werken. dit treffen van alle maatregelen teneinde de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het publiek domein bestaan bovendien ten laste over de aannemer. Handige SCHOONMAAK Vanwege DE VOORLOPIGE OPLEVERING Bij het beëindigen betreffende de werken en vanwege er tot een voorlopige oplevering mag geraken overgegaan, moet een aannemer wensen voor een grondige opkuis met een volledige werf, ook behalve zodra in een bouwwerken, door hem gebouwd, uitgerust of aangewend tijdens de werken, ongeacht of een vervuiling via hemzelf ofwel bestaan onderaannemers werden creeert. Deze algemene opkuis omvat o.

kleur: toon op toon ligging met dit voegvlak t.o.v. het steenvlak: vol oriëntatie betreffende dit voegvlak: parallel betreffende metselvlak gedaante met een voeg: plat s structuur aangaande dit voegvlak: glad gestreken Portiersgebouw containerpark Boom 99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *